PS Design - krása dreva

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť PS Design s.r.o. plne rešpektuje ochranu súkromia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. a nevyžaduje od návštevníkov webovej stránky psdesign.sk žiadne osobné údaje. Webovú stránku je možné prehliadať aj bez ich zadávania.

  1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu PSDesign.sk (ďalej len „Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.psdesign.sk tovar (ďalej len „Kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

  2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniamizákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke darceky.nawebe.biz. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

  3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

  4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že sije vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášťskutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

  5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

  6. Zasielanie informácií zo stránok psdesign.sk si spoločnosť PS Design s.r.o. vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje zákazníkov k zasielaniu informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie služieb.

 
valid xhtml valid css